PORTAL BRANŻOWY OZE i OCHRONY ŚRODOWISKA. Nie może zabraknąć w nim Twojej FIRMY!!! Tutaj znajdziesz interesujących Cię partnerów biznesowych ich produkty i usługi. Złożysz im zapytanie ofertowe. Zlecisz odbiór odpadów. Zlecisz montaż instalacji fotowoltaicznej. Uzyskasz fachową pomoc od ekspertów branży.

 
 
 
 

Operat Wodnoprawny

Cena: 0 zł/szt

Produkt pod zamówienie

 • Zamów produkt:
 • Zgłoś błąd:
Wykonyjemy Wszelką dokumentację związaną z ochroną środowiska, odpadami emisjami itp.

 Zapraszamy do kontaktu

Usługi wyceniamy indywidualnie.

Musisz uzyskać pozwolenie wodnoprawne na:

 • usługi wodne polegające na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz przedsiębiorstwom możliwości korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza zakres: powszechnego korzystania z wód, zwykłego korzystania z wód oraz szczególnego korzystania z wód
 • szczególnego korzystania z wód np. odwadnianie gruntów i upraw, nawadnianie gruntów lub upraw. Przy czym będzie to korzystanie wykraczające poza zakres korzystania zwykłego i powszechnego – jednocześnie niemieszczące się w katalogu czynności kwalifikowanych jako usługi wodne
 • długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej
 • rekultywację wód powierzchniowych lub wód podziemnych
 • wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów
 • wykonanie urządzeń wodnych
 • regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych (np. rzek, strumieni, potoków)
 • zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wód
 • prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów
 • prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych

Jakie urządzenia wodne wymagają pozwolenia wodnoprawnego

Do urządzeń wodnych, których wykonanie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, zalicza się:

 • urządzenia lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy
 • sztuczne zbiorniki usytuowane na wodach płynących oraz obiekty związane z tymi zbiornikami
 • stawy – w szczególności stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków albo rekreacji (z wyłączeniem stawów o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m od naturalnej powierzchni terenu – te wymagają zgłoszenia wodnoprawnego. Z tym, że nie mogą one być napełniane w ramach usług wodnych, tylko wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi. Natomiast zasięg oddziaływania takiego stawu nie może wykraczać poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem)
 • obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz wód podziemnych
 • obiekty energetyki wodnej
 • wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, ziemi lub do urządzeń wodnych
 • stałe urządzenia służące do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wodnych
 • urządzenia służące do chowu ryb lub innych organizmów wodnych w wodach powierzchniowych
 • mury oporowe, bulwary, nabrzeża, mola, pomosty i przystanie
 • stałe urządzenia służące do dokonywania przewozów międzybrzegowych

Jako urządzenia wodne mogą zostać zakwalifikowane również inne urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów.

Co jeszcze może wymagać pozwolenia wodnoprawnego

Możesz potrzebować pozwolenia wodnoprawnego na:

 • wykonanie urządzeń melioracji wodnych niezaliczonych do urządzeń wodnych
 • wykonanie obiektów mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń (wraz z infrastrukturą towarzyszącą) prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz przez wały przeciwpowodziowe
 • roboty w wodach oraz inne roboty, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i stanu wód podziemnych poza granicami nieruchomości gruntowej, na której są prowadzone te roboty

Również odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, rozbiórka lub likwidacja tych urządzeń może wymagać pozwolenia wodnoprawnego. Wyjątkiem będą roboty związane z utrzymaniem tych urządzeń wodnych. Ostateczną decyzję, czy pozwolenie jest wymagane, podejmie właściwa jednostka Wód Polskich.

Pozwolenie wodnoprawne na inwestycje na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią

Potrzebujesz pozwolenie wodnoprawne, jeśli na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią planujesz:

 • lokalizowanie nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub nowych obiektów budowlanych
 • gromadzenie ścieków, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, oraz prowadzenie na tych obszarach przetwarzania odpadów, w szczególności ich składowania (pamiętaj, że wcześniej musisz uzyskać decyzję zwalniającą z zakazu takich działań – wydawaną na podstawie art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r Prawo Wodne).

 

Poleć na:      

Opinie na temat produktu:

 
dodaj opinię

Nie dodano jeszcze opinii do produktu

  Schowek (0)

 

Szanowna Internautko, Szanowny Internauto,


Pragniemy Cię poinformować, że nasza strona może dostosowywać treści do Twoich potrzeb. Aby to robić, potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych w celach personalizacji treści marketingowych. Jeżeli klikniesz przycisk „chcę korzystać z serwisu i wyrażam zgodę” lub zamkniesz to okno, to wyrazisz zgodę na przetwarzanie przez RPP-EKO i jej Zaufanych Partnerów Twoich danych
osobowych zapisywanych w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych (w tym poprzez profilowanie i analizowanie) podmiotów innych niż https://ekolupka.pl/, obejmujących w szczególności wyświetlanie spersonalizowanych reklam w naszej platformie ogłoszeniowej.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgodę możesz w każdym momencie wycofać lub ponownie wyrazić na stronie Dopasowanie reklam. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej. Więcej informacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych znajdą Państwo w naszej Polityce Prywatności. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych zawartych w plikach cookie w ww. celu, jest zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez zaznaczanie powyższego okienka (art. 6 ust. 1 lit. a pltk). Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym przysługujących Państwu uprawnień, znajdziecie Państwo w naszej Polityce Prywatności.

Chcę korzystać z serwisu i wyrażam zgodę